pone.0207612.g001.tif (960.93 kB)
Download file

Preoperative grading of intracranial meningioma by magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) - Fig 1

Download (960.93 kB)
figure
posted on 2018-11-19, 18:48 authored by Meng-Chi Lin, Chiao-Zhu Li, Chih-Chuan Hsieh, Kun-Ting Hong, Bon-Jour Lin, Chin Lin, Wen-Chiuan Tsai, Chiao-Hua Lee, Man-Gang Lee, Tzu-Tsao Chung, Chi-Tun Tang, Da-Tong Ju, Hsin-I Ma, Ming-Ying Liu, Yuan-Hao Chen, Dueng-Yuan Hueng

Left, Spectrum of meningioma, WHO, grade 1; Middle, Spectrum of meningioma, WHO, grade 2; Right, Spectrum of meningioma, WHO, grade 3. Cho, choline; Cr, creatine; NAA, N-acetylaspartate.

History