pone.0185287.g004.tif (378.57 kB)

Person-item location distribution for HADS- Total.

Download (378.57 kB)
figure
posted on 26.09.2017 by Xianchai Lin, Ziyan Chen, Ling Jin, Wuyou Gao, Bo Qu, Yajing Zuo, Rongjiao Liu, Minbin Yu

Person-item location distribution for HADS- Total.

History

Licence

Exports