Fig 1.tif (178.53 kB)
Download file

PRISMA flow chart for the review.

Download (178.53 kB)
figure
posted on 09.02.2017, 18:37 authored by Qiang Guo, Xiaojiong Du, Jichun Zhao, Yukui Ma, Bin Huang, Ding Yuan, Yi Yang, Guojun Zeng, Fei Xiong

PRISMA flow chart for the review.

History