Fig 5.tif (1.15 MB)
Download file

Monthly HFRS cases from 2005 to 2014.

Download (1.15 MB)
figure
posted on 28.12.2016, 18:30 by Liang Ge, Youlin Zhao, Kui Zhou, Xiangming Mu, Haibo Yu, Yongfeng Wang, Ning Wang, Hong Fan, Liqiang Guo, XiXiang Huo

(A) Average monthly HRFS cases from 2005 to 2009. (B) Average monthly HRFS cases from 2009 to 2014.

History