Fig 7.tif (5.35 MB)
Download file

Inhibition of ACC invasion promoted by CAFs.

Download (5.35 MB)
figure
posted on 08.03.2016, 08:15 by Jiao Li, Zhuqiang Jia, Jing Kong, Fuyin Zhang, Shimeng Fang, Xiaojie Li, Wuwei Li, Xuesong Yang, Yong Luo, Bingcheng Lin, Tingjiao Liu

(A) GM6001 inhibited both SACC-LM and SACC-83 invasion promoted by CAF-A1 and CAF-A2. (B) CXCL12 expression was confirmed in CAF-A1 and CAF-A2. NF showed low CXCL12 expression. (C) AMD3100 inhibited SACC-LM and SACC-83 invasion led by CAFs. * P< 0.05, n = 3. Scale bar = 100 μm

History