Fig 3.tif (111.75 kB)
Download file

Genetic dissection and fine mapping of QTLs for heading date on rice chromosome 10.

Download (111.75 kB)
figure
posted on 03.01.2018, 18:36 authored by Hua Zhang, Shuyi Liu, Gao Chen, Xu Liu, Ning Xuan, Yongyi Yang, Wei Liu, Hanfeng Ding, Fangyin Yao

Genetic dissection and fine mapping of QTLs for heading date on rice chromosome 10.

History