Fig 1.tif (718.34 kB)
Download file

Flowchart of study screening and selection process.

Download (718.34 kB)
figure
posted on 01.03.2016, 06:46 authored by Zeren Ma, Yong Li, Ming Zhou, Kedi Huang, Hejun Hu, Xiaoping Liu, Xiaosheng Xu

Flowchart of study screening and selection process.

History