pone.0205500.g001.tif (1.68 MB)
Download file

Flowchart for enrollment of 2041 brucellosis confirmed cases in Xinjiang, China, 2014.

Download (1.68 MB)
figure
posted on 2018-11-26, 23:11 authored by Yujing Shi, Hui Gao, Georgios Pappas, Qiulan Chen, Mei Li, Jun Xu, Shengjie Lai, Qiaohong Liao, Wenwen Yang, Zhongtao Yi, Zulaguli Rouzi, Hongjie Yu

Flowchart for enrollment of 2041 brucellosis confirmed cases in Xinjiang, China, 2014.

History