figshare
Browse
pone.0262252.g001.tif (280.88 kB)

Flow diagram showing selection of eligible participants.

Download (280.88 kB)
figure
posted on 2022-01-19, 18:24 authored by Takashi Matsunaga, Yuka Kadomatsu, Mineko Tsukamoto, Yoko Kubo, Rieko Okada, Mako Nagayoshi, Takashi Tamura, Asahi Hishida, Toshiro Takezaki, Ippei Shimoshikiryo, Sadao Suzuki, Hiroko Nakagawa, Naoyuki Takashima, Yoshino Saito, Kiyonori Kuriki, Kokichi Arisawa, Sakurako Katsuura-Kamano, Nagato Kuriyama, Daisuke Matsui, Haruo Mikami, Yohko Nakamura, Isao Oze, Hidemi Ito, Masayuki Murata, Hiroaki Ikezaki, Yuichiro Nishida, Chisato Shimanoe, Kenji Takeuchi, Kenji Wakai

Flow diagram showing selection of eligible participants.

History