figshare
Browse
Fig 4.tif (337.61 kB)

Energy profile (in kcal.mol-1) of side-on path for Erlotinib bioactivation by the Cpd I model of CYP3A4 and 1A2 in the gas and solvent phases.

Download (337.61 kB)
figure
posted on 2017-06-19, 17:37 authored by Chun-Zhi Ai, Yong Liu, Wei Li, De-Meng Chen, Xin-Xing Zhu, Ya-Wei Yan, Du-Chu Chen, Yi-Zhou Jiang

Energy profile (in kcal.mol-1) of side-on path for Erlotinib bioactivation by the Cpd I model of CYP3A4 and 1A2 in the gas and solvent phases.

History