pone.0250670.g002.tif (855.52 kB)
Download file

Effects of formulation and preparation on particle size of self-made nanoparticles.

Download (855.52 kB)
figure
posted on 29.04.2021, 07:49 by Yue Gao, Jingxue Nai, Zhenbo Yang, Jinbang Zhang, Siyu Ma, Yumei Zhao, Hui Li, Jiaxin Li, Yang Yang, Meiyan Yang, Yuli Wang, Wei Gong, Fanglin Yu, Chunsheng Gao, Zhiping Li, Xingguo Mei

(A) Effects of drug loading and reconstitution on particle size. (B) Effects of dispersing solvent on particle size. (C) Effects of ultrasonic power and duration on particle size.

History