Fig 2.tif (147.75 kB)

Box plot diagrams showing the level of preoperative cystatin C, estimated glomerular filtration rate (e-GFR) and creatinine (CRE) in different pT-status, pN-status, and pM-status.

Download (147.75 kB)
figure
posted on 06.06.2017, 17:31 by Shengjie Guo, Yunfei Xue, Qiuming He, Xiaobo He, Kunbin Guo, Pei Dong, Kai Yao, Guangwei Yang, Dong Chen, Zaishang Li, Xiangdong Li, Zike Qin, Zhuowei Liu, Wenjie Cheng, Chao Guo, Meng Zhang, Hui Han, Fangjian Zhou

(A) Cystatin C in pT1-2 and pT3-4 RCC patients, (B) e-GFR in pT1-2 and pT3-4 RCC patients, (C) CRE in pT1-2 and pT3-4 RCC patients, (D) Cystatin C in pN0 and pN1 RCC patients, (E) e-GFR in in pN0 and pN1 RCC patients, (F) CRE in pN0 and pN1 RCC patients, (G) Cystatin C in pM0 and pM1 RCC patients, (H) e-GFR in pM0 and pM1 RCC patients, (I) CRE in pM0 and pM1 RCC patients.

History

Licence

Exports