12870_2020_2611_MOESM5_ESM.tif (492.54 kB)

Additional file 5 of Genome-wide association study reveals the genetic basis of fiber quality traits in upland cotton (Gossypium hirsutum L.)

Download (492.54 kB)
figure
posted on 28.08.2020, 03:56 by Wei Liu, Chengxiang Song, Zhongying Ren, Zhiqiang Zhang, Xiaoyu Pei, Yangai Liu, Kunlun He, Fei Zhang, Junjie Zhao, Jie Zhang, Xingxing Wang, Daigang Yang, Wei Li
Additional file 5: Figure S4. Homology analysis of Gh_D09G2376. a Phylogenetic tree of Gh_D09G2376 and Arabidopsis JMJ gene family. b Protein structure of Gh_D09G2376 and At3g48430/JMJ12.

History