12870_2021_3311_MOESM4_ESM.jpg (417.49 kB)
Download file

Additional file 4 of Genetic characteristics and ploidy trigger the high inducibility of double haploid (DH) inducer in Brassica napus

Download (417.49 kB)
figure
posted on 2021-11-17, 04:32 authored by Xuan Luo, Jin Yang, Zhendong Zhu, Liangjun Huang, Asif Ali, Hafiz Hassan Javed, Wei Zhang, Ying Zhou, Liqin Yin, Peizhou Xu, Xingyu Liang, Yun Li, Jisheng Wang, Qiong Zou, Wanzhuo Gong, Haoran Shi, Lanrong Tao, Zeming Kang, Rong Tang, Hailan Liu, Shaohong Fu
Additional file 4. The number of chromosomes in the hexaploid sample and the flow cytometry results. a Flow cytometry diagram of 3850. b Chromosome number of 3850, 2n = 54. c Flow cytometry histogram of HZ1. d Chromosome number of HZ1. e Flow cytometry histogram of HZ4. f Chromosome number of HZ4, 2n = 52. Scale bar:10 μm.

History