figshare
Browse
12890_2022_1985_MOESM4_ESM.png (334.65 kB)
Download file

Additional file 4 of B cell subsets were associated with prognosis in elderly patients with community acquired pneumonia

Download (334.65 kB)
figure
posted on 2022-05-25, 07:21 authored by Chun-Mei Wang, Ying Zhang, Hui-Hui Xu, Fang-Jie Huo, Yin-Zhen Li, Zhi-Fang Li, Hong-Qiang Li, Si-Ting Liu, Xiao-Ming Zhang, Jian-Wen Bai
Additional file 4: Dynamic changes of peripheral B cell subsets absolute number in CAP patients.

History