sorry, we can't preview this file

...but you can still download 12915_2021_998_MOESM1_ESM.jpg
12915_2021_998_MOESM1_ESM.jpg (8.02 MB)

Additional file 1 of The reference genome and transcriptome of the limestone langur, Trachypithecus leucocephalus, reveal expansion of genes related to alkali tolerance

Download (8.02 MB)
figure
posted on 2021-04-09, 03:25 authored by Tengcheng Que, Huifeng Wang, Weifei Yang, Jianbao Wu, Chenyang Hou, Surui Pei, Qunying Wu, Liu Ming Li, Shilu Wei, Xing Xie, Hongli Huang, Panyu Chen, Yiming Huang, Aiqiong Wu, Meihong He, Dengpan Nong, Xiao Wei, Junyi Wu, Ru Nong, Ning Huang, Qingniao Zhou, Yaowang Lin, Tingxi Lu, Yongjie Wei, Shousheng Li, Jianglong Yao, Yanli Zhong, Huayong Qin, Luohao Tan, Yingjiao Li, Weidong Li, Tao Liu, Sanyang Liu, Yongyi Yu, Hong Qiu, Yonghua Jiang, Youcheng Li, Zhijin Liu, Cheng Ming Huang, Yanling Hu
Additional file 1: Figure S1. The scaffold sequence and expression of PCDHA6 and PCDHGA9 families. A: The scaffold of PCDHA6 genes in the T. leucocephalus genome. B: The expression of all the PCDHA6 families. C: The scaffold of PCDHGA9 genes in the T. leucocephalus genome. D: The expression of all the PCDHGA9 families.

Funding

National Natural Science Foundation of China Guangxi Forestry Department Foundation Guangxi Medical University Training Program for Distinguished Young Scholars by the National Natural Science Foundation of China

History

References