12936_2020_3315_MOESM1_ESM.jpg (3.04 MB)
Download file

Additional file 1 of Genetic polymorphism of Plasmodium falciparum circumsporozoite protein on Bioko Island, Equatorial Guinea and global comparative analysis

Download (3.04 MB)
figure
posted on 2020-07-14, 04:33 authored by Hui-Ying Huang, Xue-Yan Liang, Li-Yun Lin, Jiang-Tao Chen, Carlos Salas Ehapo, Urbano Monsuy Eyi, Jian Li, Ting-Ting Jiang, Yu-Zhong Zheng, Guang-Cai Zha, Dong-De Xie, Jin-Quan He, Wei-Zhong Chen, Xiang-Zhi Liu, Huan-Tong Mo, Xin-Yao Chen, Min Lin
Additional file 1. Ethical approval letter (Spanish version)

Funding

Natural Science Foundation of Guangdong Province

History