13046_2020_1591_MOESM10_ESM.tif (2.03 MB)
Download file

Additional file 10 of ABCA8 is regulated by miR-374b-5p and inhibits proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma through the ERK/ZEB1 pathway

Download (2.03 MB)
figure
posted on 20.05.2020, 03:48 authored by Yifeng Cui, Shuhang Liang, Shugeng Zhang, Congyi Zhang, Yunzheng Zhao, Dehai Wu, Jiabei Wang, Ruipeng Song, Jizhou Wang, Dalong Yin, Yao Liu, Shangha Pan, Xirui Liu, Yan Wang, Jihua Han, Fanzheng Meng, Bo Zhang, Hongrui Guo, Zhaoyang Lu, Lianxin Liu
Additional file 10: Figure S9. Real-time PCR analysis of ABCA8 levels in four HCC cell lines following transfection of miRNA inhibitors. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.

Funding

Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University National Natural Scientific Foundation of China National Natural Scientific Foundation of China Heilongjiang Provincial Postdoctoral Science Foundation

History