pone.0209902.g005.tif (1.7 MB)
Download file

ATD profiles in different years.

Download (1.7 MB)
figure
posted on 2018-12-31, 18:36 authored by Mi Zhou, Shan Liu, Qingfeng Li, Qiming Wang, Ma Zhu, Ling Cao, Dongmei Wang, Yuanhong Xu, Tianli Zheng, Qian Ye, Xiuying Hu, Haojiang Zuo, Xiaofang Pei

5A: ATD profiles of TB-HIV groups in different years. 5B: ATD profiles of TBw/oHIV groups in different years.

History