Figure 4.tif (307.34 kB)
Download file

The ratio of different types of mixed infection of LPAIV in chickens and ducks.

Download (0 kB)
dataset
posted on 30.10.2013, 20:14 authored by Yi Peng, Zhi-xun Xie, Jia-bo Liu, Yao-shan Pang, Xian-wen Deng, Zhi-qin Xie, Li-ji Xie, Qing Fan, Si-si Luo

The ratio of different types of mixed infection of LPAIV in chickens and ducks.

History