Table_6.xls (5.5 kB)

The dynamic changes of enhancement of the adnexal masses on CEUS.

Download (0 kB)
dataset
posted on 15.04.2014 by Xinling Zhang, Yongjiang Mao, Rongqin Zheng, Zhijuan Zheng, Zeping Huang, Dongmei Huang, Jing Zhang, Qing Dai, Xiaodong Zhou, Yanling Wen

The dynamic changes of enhancement of the adnexal masses on CEUS.

History

Licence

Exports