Table_1.xls (5.5 kB)

Symptoms of 238 patients with FTLS at presentation.

Download (0 kB)
dataset
posted on 17.11.2011, 00:21 by Bianli Xu, Licheng Liu, Xueyong Huang, Hong Ma, Yuan Zhang, Yanhua Du, Pengzhi Wang, Xiaoyan Tang, Haifeng Wang, Kai Kang, Shiqiang Zhang, Guohua Zhao, Weili Wu, Yinhui Yang, Haomin Chen, Feng Mu, Weijun Chen

Symptoms of 238 patients with FTLS at presentation.

History