figshare
Browse
Table_4.xls (5.5 kB)
Download file

Summary of the Complications from 1197 Cryoablation-treated HCC Lesions.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2015-04-07, 04:58 authored by Guanghua Rong, Wenlin Bai, Zheng Dong, Chunping Wang, Yinying Lu, Zhen Zeng, Jianhui Qu, Min Lou, Hong Wang, Xudong Gao, Xiujuan Chang, Linjing An, Hongyan Li, Yan Chen, Ke-Qin Hu, Yongping Yang

Summary of the Complications from 1197 Cryoablation-treated HCC Lesions.

History