figshare
Browse
Table_3.xls (5.5 kB)
Download file

Summary of CI values at 20, 50 and 80% fraction affected.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2013-06-07, 01:14 authored by Guofeng Yue, Jia Wei, Xiaoping Qian, Lixia Yu, Zhengyun Zou, Wenxian Guan, Hao Wang, Jie Shen, Baorui Liu

Summary of CI values at 20, 50 and 80% fraction affected.

History