Table_2.xls (5.5 kB)

Summary for A.lepigone transcriptome.

Download (0 kB)
dataset
posted on 13.09.2013, 02:29 by Li-Tao Li, Yan-Bin Zhu, Ji-Fang Ma, Zhi-Yong Li, Zhi-Ping Dong

Summary for A.lepigone transcriptome.

History

Licence

Exports

Logo branding

Licence

Exports