S1_Table.doc (75.5 kB)

Test results of HC3 by Biolog GEN III.

Download (0 kB)
dataset
posted on 13.04.2015 by Jinxing Hu, Mingrong Qian, Qian Zhang, Jinglan Cui, Chunna Yu, Xiaomei Su, Chaofeng Shen, Muhammad Z. Hashmi, Jiyan Shi

(DOC)

History

Licence

Exports