S1_Table.doc (75.5 kB)
Download file

Test results of HC3 by Biolog GEN III.

Download (0 kB)
dataset
posted on 13.04.2015, 06:06 by Jinxing Hu, Mingrong Qian, Qian Zhang, Jinglan Cui, Chunna Yu, Xiaomei Su, Chaofeng Shen, Muhammad Z. Hashmi, Jiyan Shi

(DOC)

History