Table_4.xls (9.5 kB)
Download file

Specific age-related prevalence for each HR-HPV type.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2013-02-20, 08:34 authored by Qiang Chen, Long-Xu Xie, Zhi-Rong Qing, Lie-Jun Li, Zhao-Yun Luo, Min Lin, Shi-Ming Zhang, Wen-Zhou Chen, Bing-Zhong Lin, Qi-Li Lin, Hui Li, Wei-Pian Chen, Pei-Yao Zheng, Ling-Zhi Mao, Chan-Yu Chen, Chun Yang, Yong-Zhong Zhan, Xiang-Zhi Liu, Jia-Kun Zheng, Li-Ye Yang

% = no./the total number of HR-HPV typed cases in each age group.

Simple and multiple infections were all included in each age group.

History