Table_1.xls (5.5 kB)
Download file

Regulation of antimicrobial peptides abundance in DENV-2 infection of A. aegypti.

Download (0 kB)
dataset
posted on 10.04.2014, 04:08 by Xiaoping Xiao, Yang Liu, Xiaoyan Zhang, Jing Wang, Zuofeng Li, Xiaojing Pang, Penghua Wang, Gong Cheng

Regulation of antimicrobial peptides abundance in DENV-2 infection of A. aegypti.

History