figshare
Browse
Table_1.xls (9.5 kB)

Primers used in real-time PCR assays.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-08-26, 07:13 authored by Chun Li Zhang, Hui Jun Ren, Meng Meng Liu, Xiao Gai Li, De Li Sun, Nan Li, Liang Ming

Primers used in real-time PCR assays.

History