Table_3.xls (9.5 kB)
Download file

Primers for selected genes analyzed using real-time PCR.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2011-10-13, 01:42 authored by Fei Teng, Yubin Zhou, Rong Jin, Yu Chen, Xiaoyan Pei, Yuanfeng Liu, Jie Dong, Wei Wang, Xuewen Pang, Xiaoping Qian, Wei-Feng Chen, Yu Zhang, Qing Ge

Primers for selected genes analyzed using real-time PCR.

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports