Table_7.xls (5.5 kB)
Download file

Performance of the PI based on the Cox- regression for Prediction of renal outcome of the Primary Cohort.

Download (0 kB)
dataset
posted on 15.09.2015, 03:13 authored by Yanhong Yuan, Xiajing Che, Zhaohui Ni, Yifei Zhong, Yinghui Qi, Xinghua Shao, Qin Wang, Liou Cao, Minfang Zhang, Yuanyuan Xie, Chaojun Qi, Lei Tian, Shan Mou

Performance of the PI based on the Cox- regression for Prediction of renal outcome of the Primary Cohort.

History