Table_1.xls (5.5 kB)

Peptides of ribosomal protein S1 identified by mass spectrometry.

Download (0 kB)
dataset
posted on 09.05.2012 by Mingzhang Yang, Yuanyuan Chen, Ying Zhou, Liwei Wang, Hongtai Zhang, Li-Jun Bi, Xian-En Zhang

Peptides of ribosomal protein S1 identified by mass spectrometry.

History

Licence

Exports