Table_3.xls (5.5 kB)
Download file

Lists of KEGG pathways that are significantly regulated by AGS-IV.

Download (0 kB)
dataset
posted on 11.05.2015, 03:09 by Rongcai Yue, Xia Li, Bingyang Chen, Jing Zhao, Weiwei He, Hu Yuan, Xing Yuan, Na Gao, Guozhen Wu, Huizi Jin, Lei Shan, Weidong Zhang

Lists of KEGG pathways that are significantly regulated by AGS-IV.

History