Table_1.xls (5.5 kB)
Download file

General features of the A. aegerita transcriptome.

Download (0 kB)
dataset
posted on 13.02.2013, 00:30 by Man Wang, Bianli Gu, Jie Huang, Shuai Jiang, Yijie Chen, Yalin Yin, Yongfu Pan, Guojun Yu, Yamu Li, Barry Hon Cheung Wong, Yi Liang, Hui Sun

The N50 indicates that 50% of all bases are contained in ESTs at least as long as N50.

History