Table_5.xls (9.5 kB)
Download file

Effect of dietary supplementation with glutamate on concentration of serum amino acid parameters in growing pigs fed mycotoxin-contaminated feed.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-11-18, 05:21 authored by Jielin Duan, Jie Yin, Miaomiao Wu, Peng Liao, Dun Deng, Gang Liu, Qingqi Wen, Yongfei Wang, Wei Qiu, Yan Liu, Xingli Wu, Wenkai Ren, Bie Tan, Minghong Chen, Hao Xiao, Li Wu, Tiejun Li, Charles M. Nyachoti, Olayiwola Adeola, Yulong Yin

The treatments consisted of a control group (n = 5) receiving uncontaminated feed, a mycotoxin group (n = 5) receiving mould-contaminated diet, and the glutamate group (n = 5) receiving mould-contaminated diet and 2% glutamate. The data with different letters in the same row differ significantly (P<0.05), and same letters mean no significant difference (p>0.05).

Effect of dietary supplementation with glutamate on concentration of serum amino acid parameters in growing pigs fed mycotoxin-contaminated feed.

History