Table_1.xls (5.5 kB)
Download file

Description of the data.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-09-24, 03:11 authored by Jingjing Wang, Tao Sun, Ni Gao, Desmond Dev Menon, Yanxia Luo, Qi Gao, Xia Li, Wei Wang, Huiping Zhu, Pingxin Lv, Zhigang Liang, Lixin Tao, Xiangtong Liu, Xiuhua Guo

Description of the data.

History