Table_1.xls (5.5 kB)

Correlation between overexpression of PRR11 and clinicopathological of gastric cancer.

Download (0 kB)
dataset
posted on 07.08.2015, 04:01 by Zongchang Song, Wenying Liu, Yu Xiao, Minghui Zhang, Yan Luo 1, Weiwei Yuan, Yu Xu, Guanzhen Yu, Yide Hu

Correlation between overexpression of PRR11 and clinicopathological of gastric cancer.

History

Licence

Exports