Table_1.xls (5.5 kB)
Download file

Correlation between overexpression of PRR11 and clinicopathological of gastric cancer.

Download (0 kB)
dataset
posted on 07.08.2015, 04:01 by Zongchang Song, Wenying Liu, Yu Xiao, Minghui Zhang, Yan Luo 1, Weiwei Yuan, Yu Xu, Guanzhen Yu, Yide Hu

Correlation between overexpression of PRR11 and clinicopathological of gastric cancer.

History