Table_3.xls (5.5 kB)
Download file

Contribution of perceived parenting to the susceptibility to dysthymia.

Download (0 kB)
dataset
posted on 27.12.2013, 02:50 by Wenqing Wu, Zhoubing Wang, Yan Wei, Guanghua Zhang, Shenxun Shi, Jingfang Gao, Youhui Li, Ming Tao, Kerang Zhang, Xumei Wang, Chengge Gao, Lijun Yang, Kan Li, Jianguo Shi, Gang Wang, Lanfen Liu, Jinbei Zhang, Bo Du, Guoqing Jiang, Jianhua Shen, Ying Liu, Wei Liang, Jing Sun, Jian Hu, Tiebang Liu, Xueyi Wang, Guodong Miao, Huaqing Meng, Yi Li, Chunmei Hu, Guoping Huang, Gongying Li, Baowei Ha, Hong Deng, Qiyi Mei, Hui Zhong, Shugui Gao, Hong Sang, Yutang Zhang, Xiang Fang, Fengyu Yu, Donglin Yang, Tieqiao Liu, Yunchun Chen, Xiaohong Hong, Wenyuan Wu, Guibing Chen, Min Cai, Yan Song, Jiyang Pan, Jicheng Dong, Runde Pan, Wei Zhang, Zhenming Shen, Zhengrong Liu, Danhua Gu, Xiaoping Wang, Xiaojuan Liu, Qiwen Zhang, Yihan Li, Yiping Chen, Kenneth S. Kendler, Jonathan Flint, Zhen Zhang

The table shows the P-value, odds ratio and 95% confidence intervals (95% CI) for the relationship between dysthymia and three facets of perceived parenting. Results are reported for both maternal and paternal perceived parenting values.

History