figshare
Browse
Table_3.xls (5.5 kB)

Comparison of Patient Outcomes between On-hour and Off-hour Presentations after Ischemic Stroke.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2015-09-17, 03:43 authored by Guifen Wang, Gaifen Liu, Runhua Zhang, Ruijun Ji, Baoqin Gao, Yilong Wang, Yuesong Pan, Zixiao Li, Yongjun Wang

Comparison of Patient Outcomes between On-hour and Off-hour Presentations after Ischemic Stroke.

History