Table_5.xls (5.5 kB)
Download file

Baseline of included subjects.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-04-17, 03:30 authored by Jiawei Liu, Wen Li, Siwen Wang, Yidan Wu, Zilun Li, Wenjian Wang, Ruiming Liu, Jingsong Ou, Chunxiang Zhang, Shenming Wang

Age is presented as mean±SD.

History