Table_1.xls (9.5 kB)
Download file

Baseline Characteristics of the Study Subjects.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2015-08-07, 03:48 authored by Hong-Mei Yan, Ming-Feng Xia, Yan Wang, Xin-Xia Chang, Xiu-Zhong Yao, Sheng-Xiang Rao, Meng-Su Zeng, Yin-Fang Tu, Ru Feng, Wei-Ping Jia, Jun Liu, Wei Deng, Jian-Dong Jiang, Xin Gao

The data were presented as the mean±SD, except for skewed variables, which were presented as the median with the interquartile range given in parentheses.

History