Table_S1.xls (42.5 kB)
Download file

Table S1 - Association of Hepatitis B Virus Pre-S Deletions with the Development of Hepatocellular Carcinoma in Qidong, China

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-05-21, 03:51 authored by Li-Shuai Qu, Jin-Xia Liu, Tao-Tao Liu, Xi-Zhong Shen, Tao-Yang Chen, Zheng-Pin Ni, Cui-Hua Lu

Original data source for analysis.

(XLS)

History