Table_3.xls (5.5 kB)
Download file

Areas under the Curve for Censored Development of HCC at 3, 5, and 10 Years in the WFA+-M2BP and AFP Group.

Download (0 kB)
dataset
posted on 12.06.2015, 03:58 by Ryu Sasaki, Kazumi Yamasaki, Seigo Abiru, Atsumasa Komori, Shinya Nagaoka, Akira Saeki, Satoru Hashimoto, Shigemune Bekki, Yuki Kugiyama, Atsushi Kuno, Masaaki Korenaga, Akira Togayachi, Makoto Ocho, Masashi Mizokami, Hisashi Narimatsu, Tatsuki Ichikawa, Kazuhiko Nakao, Hiroshi Yatsuhashi

Abbreviations: AFP, α-fetoprotein; WFA+-M2BP, Wisteria floribunda agglutinin-positive human Mac-2 binding protein.

Areas under the Curve for Censored Development of HCC at 3, 5, and 10 Years in the WFA+-M2BP and AFP Group.

History