figshare
Browse
Table_1.xls (5.5 kB)

Anthropometric characteristics of 493 children at puberty.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-08-14, 10:55 authored by Yunhui Zhang, Xiangzhou Meng, Li Chen, Dan Li, Lifang Zhao, Yan Zhao, Luxi Li, Huijing Shi
a

GM(95%CI).

History