figshare
Browse
Table 5.xls (13.5 kB)

Univariate and multivariate analyses in 325 patients with RCC for overall survival (OS).

Download (13.5 kB)
dataset
posted on 2017-06-06, 17:31 authored by Shengjie Guo, Yunfei Xue, Qiuming He, Xiaobo He, Kunbin Guo, Pei Dong, Kai Yao, Guangwei Yang, Dong Chen, Zaishang Li, Xiangdong Li, Zike Qin, Zhuowei Liu, Wenjie Cheng, Chao Guo, Meng Zhang, Hui Han, Fangjian Zhou

Univariate and multivariate analyses in 325 patients with RCC for overall survival (OS).

History