Table 1.xls (5.5 kB)
Download file

The percent composition of main components in standard and high-fat diets.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2016-05-12, 22:02 authored by Shibin Ding, Xuezhi Zuo, Ying Fan, Hongyu Li, Nana Zhao, Huiqin Yang, Xiaolei Ye, Dongliang He, Hui Yang, Xin Jin, Chong Tian, Chenjiang Ying

The percent composition of main components in standard and high-fat diets.

History