Table 3.xls (5.5 kB)
Download file

The locations of the regions showing significantly altered connectivity with the amygdala in females with MDD compared to HC.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 20.01.2017, 17:41 authored by Jie Yang, Yingying Yin, Connie Svob, Jun Long, Xiaofu He, Yuqun Zhang, Zhi Xu, Lei Li, Jie Liu, Jian Dong, Zuping Zhang, Zhishun Wang, Yonggui Yuan

The locations of the regions showing significantly altered connectivity with the amygdala in females with MDD compared to HC.

History