figshare
Browse
Table 4.xls (9.5 kB)

The distribution of postoperative pathological results.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 2016-09-21, 17:39 authored by Ying Wei, Xinrong Zhou, Siyue Liu, Hong Wang, Limin Liu, Renze Liu, Jinsong Kang, Kai Hong, Daowen Wang, Gang Yuan

The distribution of postoperative pathological results.

History