figshare
Browse
ja800747m_si_005.pdb (6.6 kB)

Tandem Michael Addition/Ylide Epoxidation for the Synthesis of Highly Functionalized Cyclohexadiene Epoxide Derivatives

Download (6.6 kB)
dataset
posted on 2008-04-23, 00:00 authored by Qing-Gang Wang, Xian-Ming Deng, Ben-Hu Zhu, Long-Wu Ye, Xiu-Li Sun, Chuan-Ying Li, Chun-Yin Zhu, Qi Shen, Yong Tang
Tandem Michael Addition/Ylide Epoxidation for the Synthesis of Highly Functionalized Cyclohexadiene Epoxide Derivatives

History