figshare
Browse
Table 2.xls (5.5 kB)

Researches on etiologies of CP patients in different countries.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2018-06-08, 17:36 authored by Lu Hao, Li-Sheng Wang, Yu Liu, Teng Wang, Hong-Lei Guo, Jun Pan, Dan Wang, Ya-Wei Bi, Jun-Tao Ji, Lei Xin, Ting-Ting Du, Jin-Huan Lin, Di Zhang, Xiang-Peng Zeng, Wen-Bin Zou, Hui Chen, Ting Xie, Bai-Rong Li, Zhuan Liao, Zhi-Jie Cong, Zheng-Lei Xu, Zhao-Shen Li, Liang-Hao Hu

Researches on etiologies of CP patients in different countries.

History